Monthly Archives: July 2018

John William Draper për Profetin Muhamed


John William Draper ka thënë: “Katër vjet pas vdekjes së Justinianit, në vitin 569 pas Krishtit, lindi në Mekë, të Arabisë burri, i cili më tepër se çdo njeri tjetër do të ndikonte më së shumti në rracën njerëzore… Muhamedi…”. John William Draper, Historia e zhvillimit intelektual të Europës, Londër 1875, Botimi i parë, faqja

Islami është feja e të gjithë profetëve


Kurani ka konfirmuar se të gjithë popujve nëpër kohëra të ndryshme, u kanë ardhur të dërguar të cilët u mësonin fenë e Allahut, ndaj dhe Kurani i drejtohet Muhamedit duke thënë: “Ne të kemi dërguar ty me të Vërtetën, për të sjellë lajme të mira dhe për të paralajmëruar; nuk ka pasur asnjë popull që