Monthly Archives: February 2019

Një ndër ndjesat më madhështore


Një ditë disa nga shokët e Profetit salallahu alejhi ue selem ishin mbledhur dhe po diskutonin… Profeti nuk ishte prezent me ta gjatë këtij diskutimi. Në këtë mbledhje ishte Halid bin Uelidi, Abdurrahman bin Aufi, Bilali, Ebu Dher el Gifari e të tjerë me ta. Njerëzit në mbledhje po flisnin rreth një çështje të caktuar.