Monthly Archives: January 2020

Ç’mund të jepni sadaka


Ebu Dherri, -Allahu qoftë i kënaqur me të-, trasmeton se disa nga shokët e të Dërguarit (salallahu alejhi ue selem), i thane atij: ‘O i Dërguar i Allahut! Na e kaluan të pasurit me me shpërblime: falen sikurse falemi ne, argjërojnë sikurse argjërojmë dhe japin lëmoshë tepricën e pasuriveë së tyre. ‘I Dërguari i Allahut

Jam i kënaqur me Muhamedin si i dërguar


Prof. Dr. Naser Umer Të kënaqurit me Muhamedin salallahu alejhi ue selem si i dërguar, është nga kërkesat e saktësimit të besimit. Kështuqë të saktësohet besimi i robit, patjetër duhet të dorëzohet dhe të pranoj se Muhamedi i biri i Abdullahut i biri i Abdulmutalibit i biri i Hashimit nga fisi Kurejsh është i dërguar

Feja është këshillë


Muhamed Besam Jusuf Këshilla është t’u bësh mirë njerëzve, t’i udhëzosh ata për tek e mira dhe rrugët e saj, t’i vëshë në dukje problemin apo gabimin që gjendet tek ata apo që i kryejnë, dhe jko duke ndodhur me urtësi dhe këshillë të mirë, në mënyrë që të këshilluarut të punojnë për t’i rregulluar