Monthly Archives: April 2020

Agjërimi i Muhamedit në Ramazan


Në Librin Famëlartë të Allahut të Madhëruar kanë zbritur ajete të qarta dhe të patundshme, të cilat nxisin për agjërim me qëllim që të afrohesh tek Allahu i Lartësuar, si dhe sqarojnë dobitë e agjërimit. Allahu i Lartësuar thotë:“Me të vërtetë që muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtaret, të bindurit dhe të bindurat ndaj Allahut,

Porosi Profetike “Mos bëj padrejtësi”


Pejgamberi salallahu alejhi ue selem na bënë me dije se njeriu gjithmonë është nën kontrollin e Allahut Fuqiplotë andaj ai nuk duhet të bëjë keq. Prej Ebu Derdasë r.a. transmentohet se Pejgamberi alejhi selam i ka thënë: Puno për Allahun sikur ti e sheh Atë, konsideroje veten në radhët e të vdekurve. Ki kujdes, ruaju

Vlera e Agjerimit


Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me të‎‎) transmeton se Pejgamberi ﷺ ka thënë: “Agjërimi është mburojë, andaj (agjëruesi) të mos flasë fjalë të ndyta e as të mos sillet me injorancë. Nëse dikush e sulmon ose e shan, le t’i thotë: Unë jam agjërues! – dy herë. Betohem në Atë, në Dorën e Cilit është shpirti im,