Monthly Archives: May 2020

Vlera e muajit Ramazan


Muaji i Ramazanit është muaji i të mirave e bereqeteve të shumta, dhe Allahu i ka dhuruar atij vlera e dobi të shumta, siç do të përmendim në vijim: 1.Ramazani është muaji i Kuranit Allahu i Lartësuar e ka zbritur Librin e Tij udhëzim për njerëzimin dhe shërim për besimtarët, udhëzues në atë që është

POROSI DHE UDHËZIME PROFETIKE


Adij ibn Hatim, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, tregon se i dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, përmendi zjarrin (xhehenemin) e vrenjti fytyrën e tijRFTGV, dhe kërkoi mbrojtjen e Allahut prej tij, përsëri përmendi zjarrin dhe vrenjti fytyrën e tij e kërkoi mbrojtjen e Allahut prej tij, pastaj tha: “Ruajuni prej zjarrit qoftë edhe më

Agjërimi i Muhamedit në Ramazan


Agjërimi dhe Kurani ndërmjetësojnë për shokun e tyre Muhamedi (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) thotë: “Kurani dhe agjërimi do të ndërmjetësojnë për njeriun në Ditën e Gjykimit. Agjërimi do të thotë: O Zoti im! Unë e kam ndaluar atë nga ushqimi dhe epshet (gjatë ditës), ndaj më lejo të ndërmjetësoj për të.