Monthly Archives: July 2020

Fshije o Ali


Një rregull i përkryer social, politik, administrativ dhe familjar, i përfituar nga Profeti Muhamed -paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të- në marveshjen e Hudejbijes. Në marveshjen e Hudejbies, e cila ishte midis idhujtarëve kurejsh dhe Profetit Muhamed -paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të-, ku po bëhej përpjekje që muslimanët të hynin

Dhjetë ditët më të mira!


Allahu i Madhëruar thotë në Kuranin famëlartë: “Pasha agimin, Pasha dhjetë netët! El Fexhër: 1-2. “Këto janë dhjetë ditët e para të muajit Dhulhixhe” Por cili është shkaku që këto ditë kanë marrë këtë vlerë kaq të madhe, aq sa dhe vet Zoti i Madhëruar betohet në to?! Besoj se mjafton ky fakt për të