All posts by admin

Vlera e muajit Ramazan


Muaji i Ramazanit është muaji i të mirave e bereqeteve të shumta, dhe Allahu i ka dhuruar atij vlera e dobi të shumta, siç do të përmendim në vijim: 1.Ramazani është muaji i Kuranit Allahu i Lartësuar e ka zbritur Librin e Tij udhëzim për njerëzimin dhe shërim për besimtarët, udhëzues në atë që është

POROSI DHE UDHËZIME PROFETIKE


Adij ibn Hatim, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, tregon se i dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, përmendi zjarrin (xhehenemin) e vrenjti fytyrën e tijRFTGV, dhe kërkoi mbrojtjen e Allahut prej tij, përsëri përmendi zjarrin dhe vrenjti fytyrën e tij e kërkoi mbrojtjen e Allahut prej tij, pastaj tha: “Ruajuni prej zjarrit qoftë edhe më

Agjërimi i Muhamedit në Ramazan


Agjërimi dhe Kurani ndërmjetësojnë për shokun e tyre Muhamedi (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) thotë: “Kurani dhe agjërimi do të ndërmjetësojnë për njeriun në Ditën e Gjykimit. Agjërimi do të thotë: O Zoti im! Unë e kam ndaluar atë nga ushqimi dhe epshet (gjatë ditës), ndaj më lejo të ndërmjetësoj për të.

Agjërimi i Muhamedit në Ramazan


Në Librin Famëlartë të Allahut të Madhëruar kanë zbritur ajete të qarta dhe të patundshme, të cilat nxisin për agjërim me qëllim që të afrohesh tek Allahu i Lartësuar, si dhe sqarojnë dobitë e agjërimit. Allahu i Lartësuar thotë:“Me të vërtetë që muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtaret, të bindurit dhe të bindurat ndaj Allahut,

Porosi Profetike “Mos bëj padrejtësi”


Pejgamberi salallahu alejhi ue selem na bënë me dije se njeriu gjithmonë është nën kontrollin e Allahut Fuqiplotë andaj ai nuk duhet të bëjë keq. Prej Ebu Derdasë r.a. transmentohet se Pejgamberi alejhi selam i ka thënë: Puno për Allahun sikur ti e sheh Atë, konsideroje veten në radhët e të vdekurve. Ki kujdes, ruaju

Vlera e Agjerimit


Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me të‎‎) transmeton se Pejgamberi ﷺ ka thënë: “Agjërimi është mburojë, andaj (agjëruesi) të mos flasë fjalë të ndyta e as të mos sillet me injorancë. Nëse dikush e sulmon ose e shan, le t’i thotë: Unë jam agjërues! – dy herë. Betohem në Atë, në Dorën e Cilit është shpirti im,

Ç’mund të jepni sadaka


Ebu Dherri, -Allahu qoftë i kënaqur me të-, trasmeton se disa nga shokët e të Dërguarit (salallahu alejhi ue selem), i thane atij: ‘O i Dërguar i Allahut! Na e kaluan të pasurit me me shpërblime: falen sikurse falemi ne, argjërojnë sikurse argjërojmë dhe japin lëmoshë tepricën e pasuriveë së tyre. ‘I Dërguari i Allahut

Jam i kënaqur me Muhamedin si i dërguar


Prof. Dr. Naser Umer Të kënaqurit me Muhamedin salallahu alejhi ue selem si i dërguar, është nga kërkesat e saktësimit të besimit. Kështuqë të saktësohet besimi i robit, patjetër duhet të dorëzohet dhe të pranoj se Muhamedi i biri i Abdullahut i biri i Abdulmutalibit i biri i Hashimit nga fisi Kurejsh është i dërguar

1 2 3 12