All posts by admin

Feja është këshillë


Muhamed Besam Jusuf Këshilla është t’u bësh mirë njerëzve, t’i udhëzosh ata për tek e mira dhe rrugët e saj, t’i vëshë në dukje problemin apo gabimin që gjendet tek ata apo që i kryejnë, dhe jko duke ndodhur me urtësi dhe këshillë të mirë, në mënyrë që të këshilluarut të punojnë për t’i rregulluar

Profeti Muhamed si kryetar Familjeje


  Nuk ka asnjë dyshim se kjo shtëpi ka qenë shtëpia dhe foleja familjare më e lumtur, më me fat dhe më e begatë se të gjitha shtëpitë dhe foletë familjare që janë ngritur mbi tokë e që do të ngrihen në të ardhmen! Në shtëpinë e tij në çdo kohë ndihej lumturia. Kjo shtëpi

MUHAMMEDI ALEJHI SELAM, NJERI DURIMTAR


Në aspektin gjuhësor, durimi nganjëherë përkufizohet si kapacitet për përballimin e qetë të dhimbjes, telasheve, dhe rrethanave të pavolitshme. Si virtyt islam, durimi ka një cilësi shpirtërore shtesë. Durimi i vështirësive për hir të Allahut duke qenë i vetëdijshëm se me anë të durimit dhe jo ankesave, njeriu do të arrijë shpërblime nga Allahu në

Hadith: Madheshtia e Allahut, dhe nevoja jone per Te


Ebu Dherr el Gifariu, Allahu qoftë i kënaqur me të, transmeton se i Dërguari i Allahut ﷺ përcjell se Allahu i Lartmadhërishëm ka thënë: “O robërit e Mi! Unë ia kam ndaluar Vetes padrejtësinë dhe e kam bërë të ndaluar edhe ndërmjet jush, andaj mos i bëni padrejtësi njëri-tjetrit. O robërit e Mi! Të gjithë

Një ndër ndjesat më madhështore


Një ditë disa nga shokët e Profetit salallahu alejhi ue selem ishin mbledhur dhe po diskutonin… Profeti nuk ishte prezent me ta gjatë këtij diskutimi. Në këtë mbledhje ishte Halid bin Uelidi, Abdurrahman bin Aufi, Bilali, Ebu Dher el Gifari e të tjerë me ta. Njerëzit në mbledhje po flisnin rreth një çështje të caktuar.

Me të vërtetë, pas vështirësisë vjen lehtësimi!


Me të vërtetë, pas vështirësisë vjen lehtësimi ![1] Falënderimi i qoftë Allahut të Gjithëmëshirshmit Mëshirëplotit. Paqja dhe Lavdimi , qofshin mbi Pejgamberin tonë, Muhamedin salallahu alejhu ue selem, familjen dhe shokët e tij. Në këtë shkrim , do qëndrojmë me fjalën e Allahut të madhëruar: “ Dhe, ua ktheu shpinën e tha: “O dëshpërimi i