Browsing category Hadithe

Vlera e Agjerimit


Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me të‎‎) transmeton se Pejgamberi ﷺ ka thënë: “Agjërimi është mburojë, andaj (agjëruesi) të mos flasë fjalë të ndyta e as të mos sillet me injorancë. Nëse dikush e sulmon ose e shan, le t’i thotë: Unë jam agjërues! – dy herë. Betohem në Atë, në Dorën e Cilit është shpirti im,

Ç’mund të jepni sadaka


Ebu Dherri, -Allahu qoftë i kënaqur me të-, trasmeton se disa nga shokët e të Dërguarit (salallahu alejhi ue selem), i thane atij: ‘O i Dërguar i Allahut! Na e kaluan të pasurit me me shpërblime: falen sikurse falemi ne, argjërojnë sikurse argjërojmë dhe japin lëmoshë tepricën e pasuriveë së tyre. ‘I Dërguari i Allahut

Hadith: Madheshtia e Allahut, dhe nevoja jone per Te


Ebu Dherr el Gifariu, Allahu qoftë i kënaqur me të, transmeton se i Dërguari i Allahut ﷺ përcjell se Allahu i Lartmadhërishëm ka thënë: “O robërit e Mi! Unë ia kam ndaluar Vetes padrejtësinë dhe e kam bërë të ndaluar edhe ndërmjet jush, andaj mos i bëni padrejtësi njëri-tjetrit. O robërit e Mi! Të gjithë

Drejtësia dhe të qenit i balancuar (mesatar)


Ebu Hurejre –Allahu qoftë i kënaqur me të- përcjell se i Dërguari i Allahut (sallallahu ‘alejhi ue selam) ka thënë: “Duajeni atë që e doni deri në një shkallë të caktuar (me maturi), ndoshta një ditë ai do të jetë dikush ndaj të cilit keni urrejtje, dhe urrejeni atë ndaj të cilit keni urrejtje deri

Hytbe Profetike


Nga Enesi, Allahu qoftë i kënaqur me të, transmetohet se ka thënë: “Na ka mbajtur hutbe Pejgamberi i Allahut salallahu alejhi ue selem mbi devenë e tij dhe tha[1]: “O ju njerëz! Sikur vdekja është caktuar vetëm për të tjerët e jo edhe për ne. Përcjellim të vdekurit sikur ata po udhëtojnë, e pak prej

Bazat e fesë Islame


Prijësi i besimtarëve Omeri[1], Allahu qoftë i kënaqur prej tij, gjithashtu transmeton dhe thotë: Një ditë, ndërsa po qëndronim me Pejgamberin, lavdia dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, përpara nesh u paraqit një njeri me rroba shumë të bardha dhe me flokë shumë të zinj. Tek ai nuk dukeshin shenjat e udhëtimit dhe askush

Pretenduesi i diçkaje duhet të sjellë fakt vërtetues, ndërsa refuzuesi (pala e akuzuar) mjafton të betohet


Ibnu Abasi radijallahu anhu trabsmeton se Profeti Muhamed salallahu alejhi ue selem ka thënë: “Pretenduesi i diçkaje duhet të sjellë fakt vërtetues, ndërsa refuzuesi (pala e akuzuar) mjafton të betohet”. Bejhakiu dhe të tjerë (Hadithi është i mirë, një pjesë  e tij gjendet ke Buhari dhe Muslimi).      Sa fjalë madhështore dhe gjithëpërfshirëse e