Ta njohim të dërguarin Muhamed III


Profecia Kjo ndodhi në moshën 40-vjeçare gjatë një nate të muajit të Ramazanit. I Lartmadhëruari thirri Muhamedin në shërbimin e tij. Atë natë, e njohur me emrin Lejlet-ul Kadr, “Nata e Caktimit ose Nata Fuqisë”. Shpirti Besnik (engjëlli Xhibril) zbriti me vendimin e Zotit dhe me një dritë për njerëzimin: Kuranin 4. Një kapitull i

PISHTAR DHE NDRIÇUES


Kur Allahu e përshkroi hënën në Kuran tha: “një Hënë që ndriçon” (El-Furkan: 61), kurse kur e përshkroi diellin tha: “kandil (diell) të shndritshëm” (En-Nebe’: 13). Kurse kur e përshkroi Muhamedin, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, tha: “(të kemi çuar) si thirrës, që i fton njerëzit në rrugën e Allahut me urdhrin

Muhamedi a.s. Njeriu që ndryshoi historinë e njerëzimit


Sabri Bajgora “O Pejgamber, Ne të Dërguam ty dëshmues, lajmëtar përgëzues e qortues, dhe me urdhrin e Allahut thirrës për në rrugën e Tij, dhe pishtar ndriçues” Ahzab, 45-46) Të flasësh për njerëz të mëdhenj, nuk nevojiten fjalë të mëdha. Edhe me shprehjet më të thjeshta, mund ta shprehësh madhështinë e tyre. Por, kur bëhet

David George Hogarth për profetin Muhamed


David George Hogarth[1] në librin “Historia e Arabisë”, veç të tjerash thotë: “Muhamedi a.s. është i vetmi, ndër njerëzit më të shquar të njerëzimit, jeta e përditshme e të cilit është studiuar, është çmuar dhe është marrë si shembull, duke u zbatuar në jetë edhe sot nga miliona njerëz. Kjo gjë, nuk mund të thuhet

Kush është Profeti Islam?


Me emrin e Allahut, të Gjithmëshirshmit, Mëshiruesit Profeti Islam është ueb faqja e parë Islame në gjuhën shqipe e cila është e angazhuar për shpalosjen e figurës së profetit Muhamed salallahu alejhi ue selem. Ajo e filloi punën e saj në maj të vitit 2009. Kjo faqe synon që të sjellë pranë muslimanëve shqipfolës dhe

Emri i tij është Muhamed


Jusuf (Joseph) Estes Ndoshta ti që lexon këto rreshta mund të jesh i krishterë, protestant, katolik, hebre, ateist e shumë çfarë. Mund të jeshë me prirje komuniste, por mund të jeshë dhe nga ata të cilët mendojnë se demokracia është sistemi që duhet të drejtojë qytetërimet. Megjithatë, kushdo qoftë besimi yt, e sido qofshin pikpamjet

1 3 4 5 6 7 12